شرکت زر آتیه رایکا

نرم افزار حسابداری  زردآلو

نرم افزار حسابداری زردآلو فروشگاهی سطح 1 نرم افزاری بسیار کارآمد ساده و بسیار کاربردی است که در بیشتر فروشگاهها مورد استفاده است دارای انبار ، فاکتورهای فروش ، خرید ، پیش فاکتور ، چک ، مدیریت هزینه ها و درآمد ها و غیره . این نسخه نسخه کامل نرم افزار حسابداری فروشگاهی زردآلو است

تلفن 04133355297

خرید نرم افزار حسابداری زردآلو خرید نرم افزار حسابداری زردآلو

09020002744

نرم افزار حسابداری زردآلو فروشگاهی سطح 2 نرم افزاری بسیار کارآمد و بسیار کاربردی است که در فروشگاهها و مورد استفاده مدیران محترم فروشگاه ها است دارای انبار ، فاکتورهای فروش ، خرید ، رسید های مختلف ، مدیریت کارکنان ، مدیریت درآمد ها و مدیریت بازاریابی در زمینه های مختلف از قبیل خدمات ، تعمیر و فروش و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

تلفن 04133355297

خرید نرم افزار حسابداری زردآلو

09020002744

نرم افزار حسابداری زردآلو جامع نرم افزاری بسیار کارآمد ساده و بسیار کاربردی است که در بیشتر فروشگاهها و تعمیراتی ها مورد استفاده است این نرم افزار بسیار کاربردی ودارای انبار ، فاکتورهای فروش ، خرید ، رسید های تعمیرات ، مدیریت فروشگاه ، مدیریت درآمد ها و تبلیغات گسترده در زمینه تعمیر و فروش و غیره

تلفن 04133355297

خرید نرم افزار حسابداری زردآلو

09020002744